Home

Hyperbilirubinemie NHG

Tabel Geconjugeerde hyperbilirubinemie Er is sprake van een geconjugeerde hyperbilirubinemie als de geconjugeerde fractie > 10 umol/l of > 20% van TSB. Box Neonatale Cholestase De etiologie van neonatale cholestase kan berusten op aanlegstoornissen, infecties, genetische afwijkingen, endocrinopathieën, immunologische stoornissen en metabole ziekten NHG-werkgroep Beentjes MM, Weersma RLS, Koch W, Offringa AK, Verduijn MM, Mensink PAJS, Wiersma Tj, Goudswaard AN, Van Asselt KM. Verwijs een pasgeborene met geconjugeerde hyperbilirubinemie (geconjugeerde fractie > 10 micromol/l of > 20% van TSB).

Er is dan per definitie sprake van pathologische hyperbilirubinemie en daarom is aanvullend onderzoek door een kinderarts vereist. Daarnaast moet de huisarts de pasgeborene die geel is en tekenen vertoont van acute bilirubine-encefalopathie (zoals hypertonie, overstrekken, retrocollis, opisthotonus en 'hoog huilen') onmiddellijk doorverwijzen naar de kinderarts, zodat deze een wisseltransfusie kan verrichten Zie voor advisering over hyperbilirubinemie (geelzien) de richtlijn 'Preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken' BabyZietGeel Dit is de website van de richtlijn voor preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeborenen, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken

PPT - Kraamverzorgenden/verpleegkundigen PowerPoint

Zie ook NHG Standaard Het soa-consult (zie Hepatitis C: Besmetting en incubatietijd). g) Sinds 1975 is er donorscreening op HBV en sinds 1992 op HCV (zie tabel 3). Besmetting via bloedproducten, dialyse of endoscopie in Nederland gebeurt zeer zelden, in het buitenland (veel) vaker Het syndroom van Gilbert (Ongeconjugeerde hyperbilirubinemie) is een chronische, maar onschuldige en goedaardige leverziekte. Eén van de processen die in de lever plaatsvinden, is de afbraak van hemoglobine (bloedkleurstof) uit rode bloedcellen. Hierbij ontstaat de afvalstof bilirubine NHG/CBO, december 2008 [ Download dit document ] Richtlijn hyperbilirubinemie NVK o.a. i.s.m. NVKC, oktober 2008 [ Download dit document ] [ Download kwaliteitsindicatoren ] Richtlijn Hemochromatose NVKC-VAL-NIV, juni 2007 [ Download dit document ] [ Download samenvatting ] Richtlijn Direct Access Testin

Colofon. Deze informatie is geschreven door de Maag Lever Darm Stichting. In samenwerking met: Drs. Jeroen Jansen, MDL-arts Dr. Alfons Geraedts, MDL-art InhoudDiagnostiek hyperbilirubinemie 24h tot 3 wekenDiagnostiek hyperbilirubinemie > 3 weken1. Neonatale icterus (LESA Laboratoriumdiagnostiek) | NHG Overslaan en naar de inhoud gaa Hyperbilirubinemie (geelzucht) wordt behandeld op bij St. Antonius Geboortezorg. Dit is afhankelijk van de duur van de zwangerschap en de leeftijd van jouw baby. Beide afdelingen beschikken over een multidisciplinair team (neonatoloog, kinderarts gespecialiseerde kinder-/neonatologieverpleegkundigen, fysiotherapeut, maatschappelijk werker) Pruritis (jeuk) kan voorkomen zonder dat er huidafwijkingen zijn (pruritus sine materia) of in het kader van huidafwijkingen (pruritus cum materia).Bij veelvuldig krabben ontstaan uiteraard op den duur wel afwijkingen (krabeffecten, lichenificatie, papels, excoriaties). Pruritus komt voor bij een aantal dermatosen zoals constitutioneel eczeem, dermatitis herpetiformis, epizoönosen.

Hyperbilirubinemie: Te hoge bilirubinespiegels in bloed Bij de afbraak van rode bloedcellen in het lichaam vormt zich bilirubine. De uitscheiding van bilirubine gebeurt door de lever. Hoge niveaus van bilirubine (hyperbilirubinemie) leiden tot geelzucht. Deze aandoening is gemakkelijk herkenbaar door een geelverkleuring van de huid en ogen Het syndroom van Gilbert. In 1901 beschreven Gilbert en Lereboullet voor het eerst een syndroom met een geringe ongeconjugeerde hyperbilirubinemie en intermitterende geelzucht.1 De geelzucht werd niet verklaard door een onderliggende leverziekte en ook werd hemolyse als oorzaak van de gestegen bilirubineconcentratie uitgesloten. Later werd dit syndroom naar de ontdekker vernoemd. Hyperbilirubinemie betekent een teveel aan bilirubine in het bloed. Bilirubine is een stof die vrijkomt bij de afbraak van bloed. Als de hoeveelheid bilirubine in het bloed verhoogd is, kan de huid geel gaan zien. De meeste pasgeborenen zien enkele dagen na de geboorte geel Hyperbilirubinemie kleurt de ogen geel. Bij carotenemie krijgt de huid een gele kleur, maar kleuren de ogen niet geel. Bij hypercarotenemie is een gele verkleuring aanwezig in het gezicht, palmen en/of zolen. De verkleuring heeft echter geen invloed op de ogen

Ongeconjugeerde hyperbilirubinemie. Ongeconjungeerde hyperbilirubinaemie is een stoornis van het bilirubine metabolisme, bestaande uit overproductie of een defecte conjungatie van bilirubine. Haemolyse Rode bloedcel Haemolyse is de meest frequent klinisch relevante oorzaak van bilirubine formatie Bilirubine is het afbraakproduct van hemoglobine en verlaat het lichaam via de ontlasting. Het wordt gebruikt voor diagnostiek naar leverziekten

Zwangerschap en kraamperiode NHG-Richtlijne

 1. Hyperbilirubinemie Uw kind is bij ons opgenomen. Wellicht is u al opgevallen dat uw kind wat geel begint te zien. De kinderarts of verpleegkundige heeft u hierover uitleg gegeven. In deze folder vindt u algemene informatie over hyperbilirubinemie. Zo kunt u de informatie nog eens rustig lezen. Het is goed u te realiseren dat voor u
 2. 1 Richtlijnen Richtlijn Preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken Peter H. Dijk, Tjalling W. de Vries en J.J.A. (Hans) de Beer* Gerelateerd artikel: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A94 KLINISCHE PRAKTIJK Bilirubine-encefalopathie en kernicterus zijn vermijdbare aandoeningen, maar komen nog steeds voor
 3. Hyperbilirubinemie Op initiatief van de NVK is er een nieuwe multidisciplinaire evidence based richtlijn hyperbilirubinemie ('geel zien van de baby') ontwikkeld. KNOV, i.s.m. NVK, AJN, NHG, VVAH, NVOG, STING en de landelijke vereniging Kind en Ziekenhuis
 4. der goed werken. Mensen met dit syndroom hebben meestal een zekere mate van geelzucht (door een ongeconjugeerde hyperbilirubinemie) die soms wel en soms niet met het blote oog waarneembaar is
 5. Icterus neonatorum: geel zien bij pasgeborenen 'Geel zien' is bij pasgeborenen een normaal verschijnsel. Ongeveer de helft van alle pasgeborenen ziet geel, meestal op de tweede of derde dag na de geboorte

Een geel gezicht, een geel buikje of gele armpjes en beentjes: zie je dat nu goed? Een gelige gloed is normaal bij baby's die pas geboren zijn. Wanneer in de eerste 24 uur na de geboorte geelheid ontstaat of wanneer de geelheid langer aanhoudt, is het belangrijk om contact op te nemen met je huisarts Bij aanvullend onderzoek wordt een ernstig verlaagde G6PD-waarde gevonden van 0,1 U/g Hb (5,0-7,1 U/g Hb). Vader heeft een verlaagde G6PD; moeder heeft waarden binnen de referentiewaarden. Samenvattend is er sprake van een ongeconjugeerde hyperbilirubinemie, zonder aanwijzingen voor manifeste hemolyse, ten gevolge van G6PD-deficiëntie Onderzoeksgroep: uitgesproken hyperbilirubinemie=340-410 μmol/l in de eerste 2 weken na de geboorte bij wie intensieve fototherapie het serumbilirubinegehalte onder de 20 mg/ml bracht. Controlegroep: Geselecteerd uit 30 opeenvolgende. kinderen die het consultatiebureau bezoeken,. 1. Diagnostiek hyperbilirubinemie Bepalingen. Totaalserumbilirubine; Indicatie. Bij (vermoeden van)pathologische icterus. Weeg algemene toestand neonatus mee (voedselinname, mictie en defecatie, gewichtscurve, temperatuur) Bilirubine is een afvalstof die voornamelijk vrijkomt bij afbraak van oude rode bloedcellen.Bilirubine is het afbraakproduct van hemoglobine, de rode bloedkleurstof.Bilirubine is giftig voor het lichaam, het wordt door de lever uit het bloed genomen en aan de galvloeistof toegevoegd. Via de galblaas en de dunne darm verlaat het in de uitwerpselen het lichaam

Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland. Het syndroom van Gilbert - ook bekend als hyperbilirubinemie type 1, Meulengrachtsyndroom of ongeconjugeerde benigne bilirubinemie - is een chronische maar benigne leverziekte.1 2 Bij de afbraak van hemoglobine in de lever ontstaat bilirubine. Dit bilirubine met een geeloranje kleur verlaat het lichaam in de feces hyperbilirubinemie komt echter niet voor, omdat bilirubine via de placenta geklaard wordt in de moederlijke circulatie. De foetale hyperbilirubinemie ten gevolge van rode cel afbraak leidt wel (via onbekende weg) tot toename van de bilirubineconcentratie in vruchtwater. [5] Het proces van foetale bloedafbraak leidt verder to De onderhavige NHG-Standaard hanteert, evenals de Britse richtlijn, 2 alleen het klinische deel van bovenstaande definitie, aangezien endoscopie en CT-scan in de eerste lijn geen plaats hebben. Deze komt overigens overeen met de definitie van rhinosinusitis in de Europese richtlijn die voor de eerste lijn wordt gegeven

Zie voor meer informatie de NHG-Behandelrichtlijn Brandwonden (2016). Vanwege de kans op hyperbilirubinemie en kernicterus alleen toepassen op strikte indicatie, vooral bij prematuren en kinderen met G6PD-deficiëntie. Bij nier- en leverfunctiestoornis is aanpassing van de dosering niet nodig Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland. Het NCJ stimuleert vernieuwing van het vak, zet jeugdgezondheid op de agenda en maakt beproefde kennis toegankelijk In geval van een zeer ernstige infectie kan binnen 8-15 dagen een tweede dosis nodig zijn. Volgens de NHG-behandelrichtlijn Scabies (2020) en de LCI-richtlijn Scabies (2015): dient een tweede behandeling toegepast te worden 7-14 dagen na de eerste dosis. De veiligheid is niet vastgesteld bij kinderen < 15 kg Richtlijn 'Preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken Geelzucht of icterus is het symptoom dat de patiënt geel ziet. Dit is meestal het best te zien aan het oogwit. Dit verschijnsel kan vele oorzaken hebben; een indeling van mogelijke oorzaken met korte bespreking volgt hieronder

Een gele baby Huisarts & Wetenscha

fusidinezuur (bij ooginfectie) vergelijken met een ander geneesmiddel. Advies. Bij een infectieuze conjunctivitis door een banale verwekker is een lokaal antibioticum niet geïndiceerd, behalve bij risicogroepen voor complicaties (bv. na recente oogoperaties, bij chronisch infectieuze oogziekten of immuun-gecompromitteerde patiënten) of soms, als de conjunctivitis langer dan twee weken duurt Title: Microsoft Word - 2008 de gele patiënt.doc Author: dijkl Created Date: 2/16/2009 10:50:16 A Vrouw, 30jaar komt op mijn spreekuur • Na anamnese en LO sluit ik een leverprobleem niet uit. • Ik vraag probleemgeoriënteerd labonderzoek aan via ZorgDomein (! Diabetes gravidarum is een stoornis in de koolhydraatstofwisseling die ontstaat of voor het eerst ontdekt wordt tijdens de zwangerschap. Hieronder vallen zowel niet eerder gediagnosticeerde, pre-existente diabetes mellitus, als hyperglykemie die voor het eerst ontstaat tijdens de zwangerschap.1,2 De afgelopen jaren zijn de resultaten van een aantal grote onderzoeken gepubliceerd die meer. NHG - Standaard - 2011 Huisartsen zien met enige regelmaat mensen met de mogelijke diagnose diverticultis. Downloads: Richtlijn Hyperbilirubinemie, Samenvatting, Kwaliteitsindicatoren Hyperbilirubinemie, Bilicurve vanaf 35 weken, Patiëntenversie richtlijn, Prematuren-bilicurves

NCJ 11. Hyperbilirubinemie (geelzien

zoals de NHG-Standaard aanbeveelt, of een niet in het scrotum aanwezige testis wel stabiel in het scrotum te brengen is. Dit laatste is namelijk direct postpartum niet goed te bepalen. Soms geeft de verloskundige aan dat een of beide testes hoog in het scrotum liggen. De werkgroep heeft besloten aan te sluiten bij de gebruikelijke praktijk Scholen zijn echt een veilige haven voor kinderen en die veilige haven ontbreekt nu al heel lang. Dat zegt NVK-voorzitter en OMT-lid Károly Illy in OP1 over het openen van de basisscholen en de kinderopvang per 8 februari De eerste versie van de richtlijn Jeuk werd in 1994 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden Nederland.De richtlijn werd in 2005 herschreven door Z. Zylicz en G.M. Hesselmann en opgenomen in de eerste druk van het richtlijnenboek van de Vereniging van Integrale Kankercentra NHG (Nederlands Huisartsen genootschap), geen autorisatie NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten) NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde), geen autorisatie NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Downloads: Richtlijn Hyperbilirubinemie, Samenvatting, Kwaliteitsindicatoren Hyperbilirubinemie, Bilicurve vanaf 35 weken, Patiëntenversie richtlijn, Prematuren-bilicurves. Voor meer informatie zie de website babyzietgeel.nl. NHG - NHG-Behandelrichtlijn - 200

BabyZietGee

Omschrijving van het probleem Diabetes tijdens de zwangerschap gaat gepaard met een verhoogde kans op maternale, foetale en neonatale mortaliteit en morbiditeit, zoals prematuriteit, structurele afwijkingen, perinatale sterfte, foetale macrosomie e Diagnose van neonatale geelzucht.De diagnose neonatale geelzucht is eenvoudig omdat de gelige kleur van de huid van de baby duidelijk is. [descubrir.online] Behandeling van neonatale hyperbilirubinemie Neonatale geelzucht, gekenmerkt door een gele verkleuring van de huid en ogen, komt veel voor bij pasgeborenen, vooral als ze te vroeg geboren zijn.. Lori van der Schoor: Treatment of neonatal. NHG-KNMP/WINAp - LESA - 2008 Het NHG en KNMP/WINAp beogen met deze LESA overeenstemming te bereiken over de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen huisarts en apotheker en zo de samenwerking te optimaliseren. Huisarts Wet 2008:51(6):S1-S4

• Geconjugeerd hyperbilirubinemie • Ernstige complicaties • Tijdige onderkennen en zo mogelijk interventie kan levensreddend zijn. Neonataal Cholestase syndroom • 1 op 2,500 • 1 op 20,000 galgangatresie. Galgangatresie • 1 op 20,000 • Ernstige, potentiele fatale leverziekte hyperbilirubinemie, respiratory distress-syndroom, hypocalciëmie, hypertrofische cardiomyopathie en polycythemie. Deze complicaties zijn voor een belangrijk deel te minimaliseren door een zo goed mogelijke bloedglucoseregulatie tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap Meer weten over Ontlastingsincontinentie (bij kinderen)? Je vindt hier alle informatie over de diagnose, oorzaken, behandelingen, operaties en het leven met een spijsverteringsziekte 1 Implementatieplan Richtlijn Hyperbilirubinemie 1 Implementatieplan Richtlijn Hyperbilirubinemie De multidisciplinaire richtlijn hyperbilirubinemie, geïnitieerd vanuit de NVK, onder begeleiding van het CBO, in samenwerking met KNOV, NVOG, NHG-VAH, AJN, NVKC, Sting en Kind en Ziekenhuis is tot stand gekomen door een adaptatie-adoptieprocedure van de hyperbilirubinemierichtlijn van de American. NHG Richtlijnen(293) Overige documenten(8) Overige richtlijnen(432) Presentatie(1) Richtlijn(4) Schema(103) Voorlichting Richtlijn Hyperbilirubinemie, Samenvatting, Kwaliteitsindicatoren Hyperbilirubinemie, Bilicurve vanaf 35 weken, Patiëntenversie richtlijn, Prematuren-bilicurves. Voor meer informatie zie de website babyzietgeel.nl.

Virushepatitis en andere leveraandoeningen NHG-Richtlijne

00 Uw kindje ziet geel Hyperbilirubinemie Vrouw-Moeder-Kind centrum (VMK) Kennistoets kinderen met koorts. 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M29 van mei 2008. Het hoofdstuk Koorts kind in de NHG-Telefoonwijzer is gebaseerd op de NHG-Standaard over het onderwerp en geeft . Nadere informatie . Baby met. NHG-Richtlijnen standaarden en richtlijnenwebsite van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Informatie beschikbaar in verschillende lagen en met een koppeling naar Thuisarts.nl. In 2019 verscheen nog een gedrukte versie, zie de handboekenkast bij WB 110 HS, Wiersma JT. NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode. Huisarts Wet 2003;46:369-87. Bij een pasgeborene die na drie weken nog geel ziet, moet men het totale serum bilirubine (TSB) en het geconjugeerde bilirubine bepalen om cholestase uit te sluiten. Er is sprake van een ver-hoogde geconjugeerde hyperbilirubinemie als de geconjugeerde LR+ 4-7: echografische aangetoonde dilatatie van de ductus choledochus, hyperbilirubinemie (> 2 x normaalwaarde). LR+ <3: verhoogd alkalisch fosfatase, pancreatitis, cholecystitis, verhoogd amylase / lipase

Gilbert, syndroom van - Maag Lever Darm Stichtin

 1. van het CBO en NHG in databases van Medline, Embase en Cochrane Library gezocht. Ook werden andere richtlijnen aangaande diabetes en zwangerschap geraadpleegd. De artikelen die voor de onderbouwing van de conclusies zijn geselecteerd, zijn door de werkgroepleden beoordeeld naar kwaliteit. Voor de onderzoeken en publicaties ove
 2. e, glucose, ureum, kreatinine, Hb; Op indicatie: CK, hemolyseparameters, urinezuur, vita
 3. Hyperbilirubinemie bij pasgeborenen. Door | 2020-03-26T10:43:36+00:00 mei 30th, 2019 |. Read More Virushepatitis en andere leveraandoeningen. Door | 2020-06-18T13:56.

'Jeuk is erger dan pijn': een uitspraak die men regelmatig uit de mond van patiënten kan optekenen en die de potentiële ernst van dit symptoom aangeeft. Lever- en galwegziekten gaan vaak gepaard met jeuk, vooral wanneer de galafvloed verminderd is (cholestase). Bij obstructie van de galwegen door bijvoorbeeld stenen of tumoren verdwijnen de klachten doorgaans snel na he Partnerschap eerste 4 NHG-expertgroepen; Nieuwe partner: Bijwerkingencentrum Lareb; User panel gaat van start; Sehportaal.nl krijgt langzaam vorm; 3 nieuwe experts; Eerste tweedelijns portaal in de maak; Nieuwe zoek interfac Laatste update: 2020-09-23 11:44:17 . © 2020 Copyright - Stichting artsportaal | Privacy | Disclaimer | Realisatie Privacy | Disclaimer | Realisati Bij contra-indicatie voor doxycycline (zwangerschap, leeftijd < 8 jaar) cotrimoxazol 2 dd 960 mg gedurende 1 week; cotrimoxazol niet bij cumarine, fenytoïne, methotrexaat; in 1e trimester zwangerschap combineren met foliumzuur, in 3e trimester zwangerschap risico hyperbilirubinemie neonaat

Hyperbilirubinemie (MCC werkafspraak Hyperbilirubinemie bij pasgeborenen, 2010) Als de baby na 3 weken nog geel is, dan verwijzing naar de huisarts om leverproblemen uit te sluiten. Hypertensie (NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement, 2012 Tijdige herkenning van ernstige hyperbilirubinemie bij een pas- geborene vormt een probleem. Vrijwel alle pasgeborenen maken Wijzigingen voor de huisarts Er zijn een paar belangrijke wijzigingen voor de huisarts ten opzichte van de eerdere NHG-Standaard Zwangerschap en kraam- Samenvatting Zo moet men eerder bloedonderzoek doen naar periode uit.

neonatale hypoglykemie en neonatale hyperbilirubinemie. Tevens ontwikkelt minimaal 50 procent van de vrouwen met een doorgemaakte GDM binnen vijf tot tien jaar na de bevalling diabetes type 2. Home Zwangerschapsdiabetes Volwassen Inhoud Algemeen Risicofactoren Risicofactoren De algemene risicofactoren voor GDM zijn: Een eerdere GDM in de. Hyperbilirubinemie (geelzien) 47 Hypoglykemie bij de pasgeborene 49 Ingetrokken of vlakke tepels 55 Korte tongriem 58 Medicatie en borstvoeding 62 Meerlingen 67 (Mogelijk) onvoldoende melkproductie 70 Pijn bij borstvoeding 74 Pijnlijke tepels 76 Slapen met de baby 80 Uitdroging en ondervoeding 85 Voeden op verzoek 9 hyperbilirubinemie bij pasgeboren, zoals geadviseerd in de NHG-Standaard Zwangerschap en. kraamperiode. 1. Icterus bij zuigelingen wordt veroorzaakt door een tijdelijk tekort aan glucuronyltransferase en een. verhoogde enterohepatische kringloop, waardoor het bilirubinegehalte stijgt. Hyperbilirubinemie fracturen of plexusletsel), neonatale hypoglykemie en neonatale hyperbilirubinemie. Tevens hebben vrouwen met een doorgemaakte GDM 50% kans om binnen vijf jaar diabetes te (conform NHG-standaard). 2. Meteen afspraak bij huisarts laten maken en schriftelijke/digitale overdracht regelen. 3. Preconceptionele adviezen. 10 8 Koch W, Dijk PH. Een gele baby. Huisarts Wet 2010;53(12):671-3. Kernicterus is een vermijdbare ernstige aandoening. De huisarts moet volgens de nieuwe CBO-richtlijn eerder een bilirubinebepaling aanvragen bij een gele pasgeborene. Hij kan ook een tr

Normen en richtlijnen NVK

 1. Merged - nhg standaarden samen (bijna helemaal compleet), nhg standaarden bijna compleet. nhg standaarden samen (bijna helemaal compleet), nhg standaarden bijna compleet. Universiteit / hogeschool. Universiteit Leiden. Vak. Vraagstukken in de Praktijk (301326000Y) Academisch jaar. 2016/201
 2. Actiegroep artsen en burgers wil ivermectine in NHG-richtlijn . 3 reacties vandaag om 12:32 Het valt mij op de dat club artsen die felle kritiek heeft op de maatregele... Gezonde mensen maken elkaar niet ziek. 124 reacties vandaag om 12:18 Het artikel van de collegae Toth en Visser heb ik met belangstelling, maar Chirurg raffelt nazorg a
 3. Medisch Contact is hét artsenvakblad van Nederland. Het blad verschijnt één keer per week en biedt journalistieke stukken vanuit de redactie en ook stukken door artsen en andere collega's ingezonden. Op de website vindt u dagelijks verse blogs en nieuws aangaande de Nederlandse gezondheidszorg
 4. Excreterende functie • TUBULAIRE REABSORPTIE - ACTIEF: gekoppeld aan ATP-hydrolyse (direct of indirect) +bv. Na -K+-ATPase pomp: actieve Na+ reabsorptie thv basolaterale membraan - PASSIEF: volgens de elektrochemische gradiënt (kanalen, transport en co-transport) +bv. Vaak gedreven door de actieve reaborptie van Na : elektrochemische gradiënt
 5. Voorzichtigheid is geboden bij prematuren met hyperbilirubinemie. Na herhaalde rectale toedieningen bij prematuren kan cumulatie optreden. Paracetamol wordt gemetaboliseerd via sulfatering (met name bij kinderen en in het bijzonder bij zuigelingen), glucuronidering en oxidatieve routes
 6. imaal 35 weken NVK • Richtlijn Vroegtijdige Opsporing van Gehoorstoornissen 0 - 19 jaar (wordt herzien) • Richtlijnen Zindelijkheid urine en feces** • Richtlijn Slapen en slaapgedrag (i.o.) • Multidisciplinaire richtlijn Excessief huile

Geelzucht - Maag Lever Darm Stichtin

 1. Je hoopt dat het je nooit overkomt: je moet een kind reanimeren. Weet jij wat je dan moet doen? We leggen het je uit in dit artikel. Reanimatie bij kinderen: een stappenpla
 2. Dijk PH, et al. Richtlijn: Hyperbilirubinemie, preventie, diagnostiek en behandeling bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde; 2008
 3. bijvoorbeeld over actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen, reanimatie, hyperbilirubinemie, therapie bij neonatale convulsies en beslissingen rond het levenseinde in de neonatologie. Noch de artsen-microbiologen, noch de internisten hebben specifieke richtlijnen op het gebied van zwangerschap
 4. Luiers: wat erin gaat, komt er ook uit. Als we willen weten of een baby voldoende drinkt en het goed maakt, wordt al snel gekeken naar de luier - en dan vooral naar de inhoud daarvan
 5. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online
 6. NHG Nederlands Huisartsen Genootschap. NIV Nederlandse Internisten Vereniging . NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. NVOG Nederlandse Vereniging voor Obestetrie & Gynaecologie . RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milie
 7. Metabole acidose is een aandoening waarbij er een onevenwicht is in de pH-balans van het lichaam. Kort gezegd komt het erop neer dat het lichaam teveel zuren heeft opgestapeld en er niet genoeg bicarbonaat aanwezig is om de effecten van deze zuren te neutraliseren.. Deze aandoening kan verschillende oorzaken hebben: een gebrek aan insuline, het volgen van een ' uithongerings-dieet ', een.

Neonatale icterus (LESA Laboratoriumdiagnostiek) NHG

Video: Geelzucht (hyperbilirubinemie) bij pasgeborenen St

Pruritus (jeuk), diagnostiek en behandeling van jeu

Hyperbilirubinemie: Te hoge bilirubinespiegels in bloed

Bilirubine normaalwaarden bloedtest Labuitslag

Voorspelling hyperbilirubinemie - Richtlijn

 • Ageas Stock dividend.
 • Border Terriër herplaatsing.
 • Gadero contact.
 • Pigment opbouwen.
 • 18 karaat goud ketting waarde.
 • Bazar winkel Amsterdam.
 • Microsoft Office Professional Plus 2010 Product Key Dutch.
 • Thomas de Stoomlocomotief Seizoen 1.
 • Urineweginfectie oorzaak.
 • Praten alsof je dronken bent.
 • Kunstrichting.
 • Vleeswarenschotel maken.
 • Slangen in Giethoorn.
 • Picknick recepten.
 • Vastgoeddata vacatures.
 • Centrale verwarming installatie.
 • Museum Willink.
 • Grutto koop een varken.
 • Uniparts.
 • Wikipedia morene.
 • Bestand online zetten.
 • Ben ik lelijk test.
 • Taxonomie katachtigen.
 • Osrs fremmy exile.
 • Cirkel tekenen in Photoshop.
 • Bn'ers zwanger 2021.
 • Ide fish.
 • Bndestem Zeeland.
 • Euphorbia characias 'Black Pearl.
 • Operatie verzakking ervaringen.
 • Okra groente.
 • Love languages test online.
 • Subtitle download SRT.
 • Vrekkenclub.
 • Appartement te koop Gent Immoweb.
 • Xiaomi dweilrobot.
 • UvA feb onderwijsbalie.
 • Bungalows te koop zuid limburg (funda).
 • Camping Continental boeken.
 • Gebruiksaanwijzing Kärcher hogedrukreiniger.
 • Koenjit gezond.