Home

Wettelijke terugbetaling ereloonsupplementen

Ereloonsupplementen toegelaten, zowel door geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen, behalve:. indien de gezondheidstoestand van de patiënt een eenpersoonskamer vereist; bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is nieuws Of een arts al dan niet ereloonsupplementen mag aanrekenen bovenop het wettelijk honorarium dat volledig door de ziekteverzekering wordt terugbetaald, hangt af van het statuut van de arts (of hij al dan niet verbonden of geconventioneerd is) en van het type kamer. De wet legt geen maximum op voor ereloonsupplementen. Elk ziekenhuis bepaalt zelf maxima per kamertype, in overleg met de. De terugbetaling van je consultatie is dus volledig als je zorgverstrekker geconventioneerd is en de wettelijke tarieven toepast. Als hij niet geconventioneerd is, blijven de ereloonsupplementen ten jouwen laste

Ziekenhuisfactuur: ereloonsupplementen C

Wanneer mag een ziekenhuis ereloonsupplementen aanrekenen

Zorg 100% terugbetaald FSM

 1. Elk ziekenhuis moet een maximaal percentage ereloonsupplementen vaststellen dat kan worden aangerekend (een percentage van het officiële tarief vastgesteld door de verplichte ziekteverzekering). Maximale percentages voor ereloonsupplementen variëren momenteel tussen 0% en 300%
 2. Naast de wettelijke terugbetaling blijft meestal een persoonlijk aandeel over. Het bedrag dat je zelf moet betalen, noemen we het remgeld. je zorgverlener mag ereloonsupplementen aanrekenen op een raadpleging en je betaalt meer dan bij een geconventioneerde collega
 3. Terugbetaling van DNA-onderzoeken die door een buitenlands laboratorium zijn verricht Sinds 1 januari 2013 worden DNA-onderzoeken (genetische onderzoeken) die door een buitenlands laboratorium zijn verricht, volledig door de ziekteverzekering terugbetaald dankzij een overeenkomst met de 8 centra voor antropogenetica die op basis van het KB van 14.12.1987 zijn erkend
 4. Patiënten moeten bij een specialist, tandarts of kinesist één derde tot de helft van de factuur uit eigen zak betalen, als ze ereloonsupplementen krijgen aangerekend. Dat blijkt uit een studie van het socialistisch ziekenfonds naar supplementen voor patiënten die op raadpleging gaan in het ziekenhuis (zonder opname), of in de privépraktijk van de dokter, tandarts of kinesist
 5. De resultaten tonen aan dat tussen 2006 en 2017 de ereloonsupplementen gefactureerd aan de patiënten tweemaal zo snel stegen als de wettelijke terugbetalingen. De kloof nam tijdens deze legislatuur nog toe en het risico voor patiënten om geconfronteerd te worden met ereloonsupplementen van enkele duizenden euro's stijgt snel

Ereloonsupplementen: terugbetaling is beperkt tot maximaal 1 keer het wettelijke tarief (=100% van het wettelijke tarief). Kamersupplementen: terugbetaling tot 80 euro per opnamedag. Wat met de kosten van voor- en nazorg Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties) Erelonen en ereloonsupplementen. De erelonen (ook honoraria genoemd) zijn de vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen en logopedisten aanrekenen voor hun verstrekkingen.Voor elke verstrekking is er een verbintenistarief. Dat verbintenistarief is een vast basisbedrag dat overeengekomen werd met de ziekenfondsen en wettelijk is vastgelegd

Indien u in regel bent met uw ziekenfonds wordt uw factuur volgens het systeem 'derde betalersregeling' opgemaakt. Dit wil zeggen dat het UZA de kosten voor verblijf, geneesmiddelen, onderzoeken, behandelingen, synthese- en/of prothesemateriaal rechtstreeks aan uw ziekenfonds verrekent. U ontvangt een factuur voor het remgeld, de supplementen en de niet-vergoedbare kosten.D geven tot een wettelijke tegemoetkoming van prestaties opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV en die in rechtstreeks verband staan met de ziekte, zoals ondermeer: - de kosten met betrekking tot speciale behandelingen, analyses en onderzoeken genoodzaakt door de ziekte; - de kosten voor medische prestaties, erelonen en ereloonsupplementen

 1. Je aansluiten is een wettelijke verplichting zodra je je eigen inkomen hebt of 25 jaar oud Niet geconventioneerde-artsen rekenen boven op de officiële tarieven ereloonsupplementen aan. Vooral bij chirurgen, die bepaalt hoeveel de ziekteverzekering terugbetaalt. Dat gaat van de letter 'A' (volledige terugbetaling) tot 'Cx'.
 2. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen heeft op 4 juli 2016 een akkoord bereikt over de terugbetaling en het aanrekenen van ereloonsupplementen bij borstreconstructies met eigen weefsel na of ter preventie van kanker. Het akkoord komt naar alle waarschijnlijkheid op 25 juli 2016 op de agenda van het Verzekeringscomité (RIZIV). Vervolgens wordt het ter goedkeuring aan d
 3. Ereloonsupplementen tot max. 200 % bovenop het Riziv-tarief. Voor meer info over het ereloonsupplement in je ziekenhuis: klik hier. Parafarmaceutische producten en diverse kosten, sommige implantaten, prothesen, orthopedisch, endoscopisch en viscerosynthesemateriaal tot € 6.000; Prestaties waarvoor het Riziv niet tussenkomt tot max. € 1.00

Met die terugbetaling kan de aandeelhouder bijv. diens rekening-courant schuld aan de BV verminderen (d.m.v. verrekening). De terugbetaling van gestort aandelenkapitaal kan (slechts) geschieden op 2 manieren: 1. Vermindering nominale waarde van aandelen middels een statutenwijziging en terugbetaling van die vermindering aan de aandeelhouder. 2 Sinds 1 december 2002 bestaan twee soorten wettelijke rente: Wettelijke rente voor handelstransacties: 8,00 % per 1 januari 2021. Dit is de wettelijke rente die van toepassing is op alle transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling (handelstransacties)

In een eenpersoonskamer betaalt u ereloonsupplementen: wat

Wettelijk zijn deze kosten voor de klant. Als er sprake is van uitzonderingen op het herroepingsrecht, moet dit vermeld worden. Als de consument te ver gaat in het uitproberen en er is schade ontstaan, moet de consument dit gebruik vergoeden, De terugbetaling moet binnen 14 dagen na herroeping gedaan worden Als dit laatste (nog) niet het geval is, gaan wij over tot terugbetaling nadat wij dit geld hebben ontvangen. Goed om te weten: indien je geen actie onderneemt gedurende de looptijd van jouw voucher krijg je na afloop van de 12 maanden sowieso het openstaande bedrag in geld uitgekeerd op de rekening waarmee je ook hebt betaald (mits de reisorganisatie het bedrag aan ons heeft terugbetaald)

De kostprijs van een ziekenhuisopname - RIZI

dossier Steeds meer Belgen doen een beroep op alternatieve geneeswijzen. De wettelijke ziekteverzekering voorziet geen terugbetaling voor deze alternatieve behandelingswijzen. Een aantal van die geneeswijzen wordt in het kader van de aanvullende verzekering wel gedeeltelijk terugbetaald door de ziekenfondsen De aangifte van een ziekenhuisopname en het verzoek tot terugbetaling kunt u doen: de erelonen en ereloonsupplementen; c) de geneesmiddelen, de kosten voor farmaceutische producten, verbanden, als er hiervoor een wettelijke tegemoetkoming bestaat 31.00.00 Terugbetaling en kwijtschelding 2 Verzoek om terugbetaling. Dit hoofdstuk behandelt de afhandeling van een verzoek om terugbetaling in het algemeen. Op twee niveaus bestaan er wettelijke bepalingen over terugbetaling of kwijtschelding: Unie-rechtelijk; nationaal De ereloonsupplementen zijn in 2017 opnieuw gestegen tot een recordbedrag van 563 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van de zeven ziekenfondsen in ons land. De erelonen stijgen jaarlijks 2,5 keer sneller dan de erelonen die terugbetaald worden door de ziekteverzekering

DKV beperkt de terugbetaling in deze ziekenhuizen omdat ze niet voldoen aan bepaalde voorwaarden en bijvoorbeeld de supplementen te sterk laten stijgen. Elk jaar stijgen de ereloonsupplementen, Dat komt omdat er geen wettelijke bovengrens is Als een vriend of gezinslid per ongeluk een aankoop heeft gedaan via uw account, vraagt u een terugbetaling aan via de website van Google Play. Als u een Google Play-aankoop op uw kaart of andere betaalmethode ziet die niet is gedaan door u of iemand die u kent, meldt u ongeautoriseerde transacties binnen 120 dagen na de transactie. Als uw verzoek om terugbetaling is geaccepteerd, kunt u. Deze beroepsgebonden hospitalisatieverzekering waarborgt, bij een ziekenhuisopname of een ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na aftrek van de wettelijke tegemoetkoming, nog ten laste blijft van de verzekerden

De geneeskundige verstrekkingen die uw ziekenfonds

Als je iets in een winkel hebt gekocht is het wettelijk gezien zo: koop is koop. Ga in gesprek met de winkelier en kijk of je er samen uit kunt komen als je spijt hebt van een aankoop. Als je je aankoop online, telefonisch of aan de deur hebt gedaan geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Sommige contracten koppelen de terugbetaling bovendien aan die van het Riziv. Als het ziekenfonds geen vergoeding toekent, word je dus evenmin door je verzekering vergoed. En de helft van de contracten betaalt ook geen ereloonsupplementen terug Het VNZ merkt tot slot op dat haar hospitalisatieverzekering een terugbetaling tot 200% bovenop het Riziv-tarief waarborgt. Dat blijkt uit de jongste analyse van de gevraagde maximale ereloonsupplementen op eenpersoonskamers van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) Honoraria met remgeld en/of ereloonsupplement Het remgeld of persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald. Ereloonsupplementen mogen alleen aangerekend worden als u koos voor een eenpersoonskamer. Honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties Deze prestaties worden niet terugbetaald door het ziekenfonds en zijn volledig ten laste van de patiënt Terugbetaling Tele2. Ongelezen bericht door Cvulsen » 06 feb 2021 13:25. Op 14 januari heb ik een nieuwe telefoon besteld bij Tele2, de Samsung galaxy s21. Inmiddels zijn we zo'n 22 dagen na annulering, terwijl de wettelijke terugbetalingstermijn 14 dagen is als ik het goed heb

Welke regels gelden er voor terugbetalen na retour

 1. Trage terugbetaling van vluchten meest gehoorde klacht op meldpunt. Nieuws | In 3 weken tijd zijn er ruim 2600 meldingen binnengekomen bij het corona vakantiemeldpunt van de Consumentenbond. 4 op de 5 meldingen zijn een klacht, de anderen zijn complimenten. De meeste klachten gaan over vluchten (1116), gevolgd door pakketreizen (616)
 2. dering: de wettelijke reserve ten belope van het wettelijk
 3. Dit aandeel is wettelijk vastgelegd en in alle algemene ziekenhuizen gelijk, De ereloonsupplementen, die door het ziekenhuis worden aangerekend, Omdat de overheid enkele jaren geleden besparingen doorvoerde in de terugbetaling van MRI- en CT-onderzoeken, kwam de kwaliteit van de zorg in het gedrang
 4. Een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in een percentage. In AZ Oudenaarde zijn de ereloonsupplementen vastgelegd op 135%, ongeacht de conventiestatus van de arts. Een ereloonsupplement van 135% houdt in dat u bovenop het honorarium, een bedrag van 135% van het honorarium bijbetaalt
 5. Met DKV Hospi Select heeft u recht op 80% terugbetaling van de kamer- en ereloonsupplementen in een éénpersoonskamer

Corona en de geannuleerde vakantie: recht op terugbetaling

Terugbetaling van pre- en post-hospitalisatiekosten (30 en 120 dagen respectievelijk). Terugbetaling van medische kosten voor 30 zware ziekten. Kies je om persoonlijke redenen voor een éénpersoonskamer in een ziekenhuis dat geen partnerziekenhuis* is, vragen we je een persoonlijke bijdrage van 20% voor de kamer- en ereloonsupplementen Omschrijving wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen In de wet is vastgelegd dat elke werknemer vier keer het aantal contractdagen aan vakantie krijgt . Een medewerker die fulltime werkt (vijf dagen per week, veertig uur), heeft heeft dus recht op twintig (vier keer veertig uur) vakantiedagen CM-leden die geen hospitalisatieverzekering hebben, krijgen 75 procent terugbetaald van het wettelijk persoonlijk aandeel voor het verblijf in de kamer en voor medische en paramedische honoraria. Ook de oplegkosten voor de terugbetaalbare geneesmiddelen worden voor 75 procent vergoed. Supplementen komen niet voor terugbetaling in aanmerking Je bent in België wettelijk verplicht om je aan te sluiten bij een ziekenfonds voor jouw ziekteverzekering. De ziekteverzekering dekt jammer genoeg niet de volledige medische kosten waardoor die hoog kunnen oplopen. Daarom kan je best een aanvullende hospitalisatieverzekering nemen voor jezelf en je gezinsleden

Eenpersoonskamer of tweepersoonskamer? KliniPla

Veelgestelde vragen over uw factuur en getuigschrift Woordenlijst Derde-betalersregeling. Bij de derde-betalersregeling betaalt het ziekenfonds of de verzekering de honoraria rechtstreeks uit aan de zorgverlener.U moet dit bedrag dus niet voorschieten, u betaalt alleen het remgeld en eventuele supplementen De forfaitaire thuiswerkvergoeding is voor de werknemer een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, indien rekening wordt gehouden met bepaalde voorwaarden. Je kan meer informatie raadplegen in de Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk in de databank Fisconetplus op Myminfin Lenzen: wettelijke terugbetaling. Ons De terugbetalingen zijn vaste tarieven, gebaseerd op de kostprijs van geconventioneerde opticiens. Bij een niet-geconventioneerde opticien krijg je 25% minder terugbetaald. Bovendien mag hij nog supplementen vragen

Voorbeeldbrief - Herinnering aan terugbetalen producten na

Video: Volledige of gedeeltelijke terugbetaling FOD Economi

De wettelijke ziekteverzekering voorziet twee soorten terugbetalingen voor een behandeling bij de orthodont Ooglaseren terugbetaling Welke terugbetaling geldt er voor het ooglaseren? In principe geldt er voor het ooglaseren geen wettelijke terugbetaling vanuit de ziekteverzekering. Gelukkig bestaat er nog de aanvullende ziekteverzekering waarvan alle leden van het VNZ genieten. Wij voorzien een terugbetaling bij ooglaseren tot 300 euro Bovenop het ereloon of honorarium kan de arts een ereloonsupplement vragen. Zowel voor daghospitalisatie (ziekenhuisopname zonder overnachting), als voor patiënten die in het ziekenhuis overnachten, zijn er beperkingen op het ereloonsupplement dat de arts kan vragen.Algemeen geldt dat artsen geen ereloonsupplementen kunnen vragen aan patiënten die op een twee- of meerpersoonskamer verblijven Tandartsen rekenen aanzienlijke ereloonsupplementen aan voor orthodontische behandelingen (143,7%), omdat de terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering voor dat soort behandelingen beperkt is

De klachten over losse vliegtickets gaan vooral over trage terugbetaling bij annulering van de vlucht door de luchtvaartmaatschappij. Vooral consumenten die boekten via ticketwebsites zijn de dupe. Travix, het moederbedrijf van Budgetair, Cheaptickets en Vliegwinkel.nl, valt in het bijzonder op met 353 klachten CBN-advies 151/1 - Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten of vrijstelling van volstorting. De wet van 5 december 1984 heeft de vroegere bepalingen van de vennootschapswet inzake kapitaalvermindering, grondig gewijzigd Schema verbintenistarief - Ereloonsupplement Terugbetaling ziekenfonds, hier 75 % verbintenistarief. Er bestaat geen wettelijk maximum voor ereloonsupplementen

De terugbetaling varieert van 90 EUR tot 315 EUR per glas. Opgelet! Voor monofocale glazen moet de dioptriecorrectie nog steeds 8.25 bedragen! Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt u het voorschrift van uw oogarts en een attest van een erkend opticien samen met een oranje kleefbriefje naar uw HZIV-kantoor Akkoord over terugbetaling borstreconstructie met eigen weefsel Geen enkel supplement meer in een meer- of tweepersoonskamer. Plafonnering op 100 procent ereloonsupplementen in een eenpersoonskamer Terugbetaling op verzoek of ambtshalve terugbetaling wordt op grond van artikel 236 CDW verleend in gevallen waarin wordt vastgesteld dat op het moment van boeking of betaling het bedrag aan rechten niet wettelijk verschuldigd was Geen wettelijke rente bij terugbetaling onteigeningsvergoeding. Gepubliceerd: 22-02-2017, laatst gewijzigd: 22-02-2017. Stel, u heeft een voorschot gekregen op een schadeloosstelling voor onteigening. Achteraf blijkt dat de vergoeding lager is dan het voorschot dat u ontving Deze terugbetalingen zijn altijd vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Jaarlijks is tot 410 euro van deze onkostenvergoeding vrijgesteld voor belastingen ( aanslagjaar 2020) , echter enkel voor wie gebruik maakt van het wettelijk kostenforfait (en zijn werkelijke kosten dus niet bewijst)

Voor het 1ste semester 2021 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 8,0%.. De wettelijke rentevoet voor het jaar 2021 bedraagt 1,75%. (Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000) Wettelijke rente over terugbetaling. Ik heb minder energie verbruikt het afgelopen jaar en kreeg een bedrag teruggestort. Ik mis echter de Wettelijke Rente. Ik dacht dat dit voor iedere Nederlander geldt. Desgevraagd aan de energie leverancier, kreeg ik een ontkennend antwoord. Hoe. Wettelijke rente is, zoals de term al zegt, een wettelijk recht op het ontvangen van rente. Het is dus niet nodig dat er contractueel wordt afgesproken dat er een bepaald percentage aan rente is verschuldigd indien de geldsom niet op tijd wordt betaald. Contractueel afwijken van de regels rondom de wettelijke rente is slechts beperkt mogelijk Je kunt wettelijke rente in rekening brengen als een klant niet op tijd betaalt. Dat geldt als dit een zakelijke klant is, maar ook als het een consument is. In het laatste geval is de wettelijke rente wel lager Vergoeding van de wettelijke rente bij terugbetaling van verkeersboetes Het CJIB kan de rente vergoeden als de rechter een beroep tegen een verkeersboete gegrond heeft verklaard. De ombudsman vindt dat het CJIB op haar website de burger op deze mogelijkheid moet wijzen

Omdat deze terugbetaling echter nog steeds niet bij wet geregeld is, voorzien de meeste ziekenfondsen nu al een kleine terugbetaling, gekoppeld aan verschillende voorwaarden. Over een echte wettelijke terugbetaling is er dus momenteel nog geen wetsvoorstel of akkoord en dit zal vermoedelijk nog even duren De terugbetaling door het ziekenfonds is identiek, ongeacht of de arts geconventioneerd is. Dit betekent dat het ereloonsupplement geheel ten laste van de patiënt blijft. Elke arts dient zijn patiënt duidelijk in te lichten of hij al dan niet geconventioneerd is, door bijvoorbeeld een bericht in de wachtzaal op te hangen

Na minimaal 2 jaar moet u maandelijks gaan terugbetalen. Het maandbedrag hangt af van de hoogte van uw schuld en de rente, en soms ook van uw inkomen Opschrift van de wettelijke akte 3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2 ; en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2 Bij retourpinnen stort de winkelier uw gepinde bedrag, via uw betaalpas, terug op uw rekening. Een werkdag later staat het geld erop. Lees hoe het werkt Zo controleer je best vooraf of je hospitalisatieverzekering de kamer- en ereloonsupplementen in een eenpersoonskamer terugbetaalt. De terugbetaling van deze kosten kan je schriftelijk aanvragen. dan ontvang je in de periode van je arbeidsongeschiktheid een aanvullend inkomen bovenop de wettelijke uitkering Als je in het ziekenhuis wordt opgenomen, kies je zelf in welke kamer je wil verblijven: een eenpersoonskamer of een kamer voor twee of meer personen. Voor een eenpersoonskamer betaal je naast kosten voor verzorging, verblijf en maaltijden een extra bedrag: het kamersupplement. Hoeveel? Voor een eenpersoonskamer betaal je in het UZA bovenop de verblijfskosten 65 eur

Wettelijke rente berekenen. Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. U moet uw klant laten weten dat u wettelijke rente berekent zodra de betaaldatum vervalt. Bijvoorbeeld op uw factuur of in uw. Terugbetaling Het kan 10 dagen duren voordat retourzendingen zijn verwerkt. Als je retourzending is verwerkt, Garantie bij Zalando Zalando biedt op alle artikelen een wettelijke garantie van 2 jaar. Voldoet een aangekocht artikel niet aan datgene wat je. Ereloonsupplementen voor doktersbezoek in jaar tijd met 15 procent omhoog: het gaat om het wettelijk remgeld en daarbovenop het aangerekende supplement. Patiënten met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde terugbetaling van de ziekteverzekering

In een reactie op de studie van de Socialistische Mutualiteiten i.v.m. ereloonsupplementen door zorgverstrekkers buiten het ziekenhuis moeten volgens de dit volgend uit een Arrest van Raad van State van 7 februari 2019. De modaliteiten, hoe deze terugbetaling correct dient te gebeuren, moeten binnen het RIZIV dringend verder worden. Terugbetaling huurwaarborg Geplaatst onder #Woninghuur #Huurwaarborg - op 07/04/2018 Types huurwaarborg. De huurwaarborg dient voor de verhuurder als zekerheid dat de huurder zijn verplichtingen nakomt. Het is echter een vaak voorkomend probleem dat de verhuurder de huurwaarborg onterecht achterhoudt Burgerlijk Wetboek Boek 7. 1 De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan.. 2 De tussen partijen opgemaakte akte of een afschrift daarvan moet aan de koper ter hand worden gesteld, desverlangd tegen afgifte aan de verkoper van een. Terugbetaling voorschot huwelijksfeest na annulatie 27 apr 2020 14:46 Wij zijn begin vorig jaar gestart met het plannen van een huwelijksfeest voor eind Mei 2020 Terugbetaling voor je bril of behandeling Monturen, brillenglazen en contactlenzen: tot € 50 terug! In bepaalde gevallen ontvang je voor je monturen, brillenglazen en contactlenzen een wettelijke tussenkomst: * wanneer je jonger dan 18 jaar bent * wanneer je dioptrie gelijk aan of hoger dan 8.25 i

Gezien de verplichting tot betaling van wettelijke rente is er voldoende aanleiding om, doende wat de rechtbank zou behoren te doen, te bepalen dat het UWV aan betrokkene de wettelijke rente dient te vergoeden over het bedrag van € 40.140,62 over de termijn tussen de betaling ervan door betrokkene en de terugbetaling aan betrokkene Een terugbetaling door het ziekenfonds is mogelijk, indien je voldoet aan een aantal voorwaarden. Die werden bepaald door het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Kort samengevat: Aan het oor waarvoor een hoorapparaat wordt voorzien, moet er een gehoorverlies van minstens 40dB gemeten worden U dient te kiezen voor wettelijke rente voor handelstransacties indien er sprake is van een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties. De transactie (overeenkomst, factuur, etc.) moet daarnaast zijn ontstaan ná 7 augustus 2002. Wanneer een van de partijen een. Terugbetaling. Bij bijvoorbeeld een De meeste webshops zullen zo snel mogelijk overgaan tot terugbetalen, maar wettelijk heeft de webshop vanaf het moment dat de bestelling is geannuleerd of geretourneerd, maximaal 14 dagen de tijd om dit in orde te maken

Betalingen & facturen AZ Maria Middelare

De Consumentenbond heeft in drie weken tijd ruim tweeduizend klachten en ruim vijfhonderd complimenten ontvangen op het corona vakantiemeldpunt. De meeste klachten gaan over vluchten (1116) en pakketreizen (616). Relatief weinig klachten zijn er over accommodaties (394) Wettelijke vermeldingen De toegang tot en het gebruik van deze website en de mobiele dienstencheque-app (hierna gezamenlijk de Site genoemd) zijn onderworpen aan de naleving en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen en disclaimers in dit document De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat optreden tegen webwinkels in de modebranche die consumenten niet volledig of niet tijdig terugbetalen als zij hun aankoop annuleren.Een consument die iets op internet koopt, kan zijn aankoop binnen 14 dagen na ontvangst ongedaan maken. De webwinkel moet de consument binnen 14 dagen na de annulering van de aankoop al het geld terugbetalen dat hij heeft. Re: Terugbetaling opleidingskosten hoe zit het precies wettelijk. Geplaatst door de TopicStarter: 05-01-12 13:50 Mijn oor is rood maar ik weet flink wat meer inmiddels. Ze mogen idd niet alles inhouden, in ons geval moet er idd 90 % van het minimumloon overblijven. Daarnaast lijkt er een rato te zijn van terugbetalen Vertalingen van 'terugbetaling' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

Op welke tegemoetkomingen kan ik rekenen

De terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn zal in het najaar van 2018 van start gaan. Het gaat om een budget van 22,5 miljoen euro dat bestemd is voor volwassenen met vaak voorkomende psychische aandoeningen (vb. angststoornissen, depressie, alcoholverslaving) Wij hebben de voorbije weken een regeling uitgewerkt in verband met de terugbetaling van de Covid-testen die zijn uitgevoerd voor het seizoenpersoneel dat in de tuinbouw wordt tewerkgesteld. Wanneer de werknemer valt onder de wettelijke verzekering, komt die tussen Op de aankopen als consument is de wettelijke garantie van toepassing. De wettelijke regeling vindt zijn oorsprong in een Europese richtlijn van 1999 (1999/44/EG). Die werd omgezet in Belgische wetgeving (wet van 1 september 2004) en is opgenomen in het burgerlijk wetboek (art

Geen wettelijke verplichting Afgezien van de leerplicht bestaat er geen wettelijk recht opleidingen te volgen, evenmin kan de wet de werkgever verplichten een studiekostenvergoeding te betalen. Deze verplichtingen treft men als regel ook in CAO's niet aan.Wel zijn in CAO's of arbeidsreglement regelmatig de procedures of uitvoeringsregelingen opgenomen, die onder meer aangeven hoe men de. Vanaf 1 januarie 2013 kunnen ziekenhuizen geen ereloonsupplementen meer aanrekenen voor tweepersoonskamers of voor gemeenschappelijke kamers. Volgend jaar komt er ook een statuut voor chronisch zieken, waardoor zij automatisch bepaalde rechten kunnen genieten Christelijke Mutualiteit (CM) Brillen: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/materiaal/brillen/cm-tegemoetkoming Laserbehandeling: https://www. Terugbetaling aan 50% indien de wettelijke ziekte-verzekering niet tussenkomt, voor pre-post en zware ziekten. Terugbetaling aan 50% van de kosten voor alternatieve geneeskunde en vruchtbaarheidsbehandelingen met wettelijke tussenkomst. Terugbetaling van medische technieken en materialen, incl. prothesen, orthopedische apparaten en kunst BELANGRIJK! Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt

 • Radiculaire pijn betekenis.
 • Parade posters.
 • Hoe is kerst ontstaan.
 • Zomerhemdjes meiden.
 • Korte legging kind.
 • Gevelplint composiet.
 • Moduloo outlet.
 • Praziquantel.
 • Manarola.
 • Best pasta recipe.
 • Gemeente Hof van Twente adres.
 • Bedrijfsfotografie prijzen.
 • House interior.
 • Veilige kattenspeeltjes.
 • Kwantum Jaloezie.
 • Cumbre Vieja.
 • Josh Lucas Wife.
 • Johnny Hallyday leeftijd.
 • Best horror 2015.
 • Vormen van emancipatie.
 • IJzeren hekwerk GAMMA.
 • Candice King.
 • Calimoto app.
 • Prinsessen muiltjes.
 • Mellow naam.
 • Y in statistiek.
 • Boksen winkel.
 • Psalm 23 moderne versie.
 • 170 cm in feet.
 • Birthday photo video maker.
 • Rs 232 poort.
 • Leuke namen voor een stad.
 • Appartement Apeldoorn Centrum.
 • Bloktraining wielrennen schema.
 • Ventiel Yam rubberboot.
 • A12 Webcam.
 • Warmte onder overkapping.
 • Gastenverblijf prijs.
 • Billy Idol nummers.
 • Do Willem Jan van Hulst.
 • Wat is een alliance ring.