Home

Artikel 247 Burgerlijk Wetboek

Burgerlijk Wetboek Boek 1 Artikel 247 1 Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. 2 Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede h Artikel 247 1 Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. 2 Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid

Wetboek-online.nl Burgerlijk Wetboek Boek 1 Artikel 247

burgerlijk wetboek boek 6; Artikel 247. Op overeenkomsten tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die beide in Nederland gevestigd zijn, is deze afdeling van toepassing, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst Titel ; 21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL III tot V (art. 1101 - 1581) (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 15-07-1994 en tekstbijwerking tot 07-08-2020) Publicatie : 03-09-1807 nummer : 1804032153 bladzijde : 0 PDF : geconsolideerde versie Dossiernummer : 1804-03-21/33. INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1 - 515) BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom (art. 516 - 710) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 711 - 1100) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 1101 - 1581) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 1582 - 2010) BOEK III Read more Burgerlijk Wetboek Lees meer omtrent commentaar op burgerlijk wetboek boek 6 art. 247 (letselschade) en (vermogensrecht). Sdu.nl: Oprecht de beste keuze Verbod op gebruik van geweld in de opvoeding In april 2007 is in artikel 247 van het Burgerlijk Wetboek een bepaling toegevoegd die gebruik van lichamelijk of geestelijk geweld of enige andere vorm van vernedering tegen kinderen in de opvoeding afkeurt

Titel ; 21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1-515). (NOTA : art. 374/1-374/2 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij W 2018-07-30/54, art. 2; Inwerkingtreding : onbepaald) (NOTA : art. 362-3 gewijzigd in de toekomst door W 2018-06-18/03, art. 157, 082; Inwerkingtreding : onbepaald) (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-01-1995. 1 De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan Title: Commentaar bij artikelen 2:245-247 Burgerlijk Wetboek: Published in: Kroeze, M.J.; Wezeman, J.B.; Zaman, D.F.M.M. (ed.), Sdu commentaar ondernemingsrecht 2015.

Art. 1:247 BW BW1 Artikel 247 Burgerlijk Wetboek Onlin

 1. burgerlijke stand begaan, waartegen bij de artikelen 483, 484 en 485 1o. van het Wetboek van Strafrecht is voorzien, neemt de burgerlijke rechter kennis. Ingeval van overtreding tegen die voorschriften door andere bewaarders begaan, kunnen deze door de burgerlijke rechter worden verwezen in een geldboete van ten hoogste 11 Gew. bij G.B. 1944 no.
 2. Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.Vanaf 1970 werd het Burgerlijk Wetboek van 1838 geleidelijk aan vervangen door afzonderlijke nieuwe boeken van het huidige Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW), dat per 1 januari 1992 voor het grootste deel van kracht geworden is
 3. Het huidige Burgerlijk Wetboek is ingevoerd in 1992 en is onderverdeeld in negen verschillende boeken, die een zogenaamde 'gelaagde structuur' vormen. Het houdt in, dat er eerst algemene regels worden genoemd, daarna specifieke regels. Hoe verder naar voren een artikel in het Burgerlijk Wetboek staat, hoe algemener het is
 4. Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg van de modernisering van het huurbeleid vanaf 1 januari 2007 (Wet modernisering huurbeleid 2007) Nr. 1. KONINKLIJKE BOODSCHAP. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaa
 5. Het Burgerlijk Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht en bevat heel wat rechtstakken zoals het personen- en familierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht.Het wetboek vormt het gemeen recht dat geldt wanneer bijzondere wetten er niet van afwijken.. Het napoleontische wetboek van 1804 is grotendeels nog van kracht en wordt aangeduid als oud Burgerlijk Wetboek
 6. Artikel 1 2° Wetboek Economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013, 19975. Wet 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, BS 2 augustus 2013, 48463. MvT Parl.St., Kamer 2012-13, nr. 2463/001

Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Titel 4. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven Artikel 37 (J) De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door he Burgerlijke Wetboek; INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1-515) BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom (art. 516-710) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL I en II (art. 711-1100) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL III tot V (art. 1101. Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek « Art. 1475. § 1. Onder, wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd overeenkomstigartikel 1476. § 2. Om een verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen afleggen Burgerlijk Wetboek - artikelen 7:900-906 BW Artikel 900. 1. Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (dit is de wetstekst zoals die van toepassing is op geschillen die vóór 1 januari 2015 aanhangig zijn gemaakt. Op geschillen die vanaf die datum aanhangig zijn gemaakt zijn de artikelen van de nieuwe arbitragewet van toepassing. Hiervoor wordt verwezen naar deze site van de Rijksoverheid.) VIERDE BOE

Ingeval van een arbitraal beding is een zaak aanhangig op de dag van de ontvangst van een schriftelijke mededeling, waarbij een partij aan haar wederpartij bericht, tot arbitrage over te gaan. Die mededeling bevat een aanduiding van hetgeen de partij, die de zaak aanhangig maakt, aan arbitrage wenst te onderwerpen De VvE website die u werkelijk álle informatie geeft over Verenigingen van Eigenaars (VvE). Met o.a. VvE Handleidingen, VvE Informatie, VvE Vraagbaak en. Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst (BW) Op deze pagina kunt u alle wetten/regels vinden die betrekking hebben op de arbeidsovereenkomst. De artikelen gaan over het uitbetalen van loon, het aantal vakantiedagen waar u recht op heeft en alle andere zaken die te maken hebben met de arbeidsovereenkomst Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek is al vele jaren de meest gebruikte bron voor de juridische generalist. Verdeeld over drie boeken vindt u de wettekst van de Boeken 1 tot en met 10 van het Burgerlijk Wetboek, door de beste auteurs voorzien van korte, heldere commentaren die u snel uitleg van de betekenis of reikwijdte van een bepaling geven Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht. Vanaf 1970 werd het Burgerlijk Wetboek van 1838 geleidelijk aan vervangen door afzonderlijke nieuwe boeken van het huidige Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW), dat per 1 januari 1992 voor het grootste deel van kracht geworden is

Als dit in juridische zin wordt weergegeven dan gaat het om artikel 213, het eerste lid, van het zesde Burgerlijk Wetboek juncto artikel 248, het tweede lid, van het zesde Burgerlijk Wetboek juncto artikel 258, het eerste lid, van het zesde Burgerlijk Wetboek. Dit kan worden afgekort tot: artt. 6:213 lid 1 jo. 6:248 lid 2 jo. 6:258 lid 1 BW Toepassing van artikelen burgerlijk wetboek voor deeltentamen a Toepassing van artikelen Burgerlijk Wetboek voor deeltentamen A. Universiteit / hogeschool. Radboud Universiteit Nijmegen. Vak. Privaatrecht (JUR-1PRIVR) Academisch jaar. 2014/201 Bedenk welk wetboek je moet hebben, door de afkorting op te zoeken of door te redeneren. Zoek het wetboek op en bekijk de inhoudsopgave van dit wetboek. Zoek het artikel op in de inhoud of ga direct naar het artikel nummer. Controleer of er meerdere boeken bestaan, zoals bij het Burgerlijke wetboek en de Algemene Wet Bestuursrecht De werking van het Burgerlijk Wetboek De artikelen in de boeken van het BW zijn op een bijzondere manier door de wetgever genummerd, zodat enige uitleg daarover op zijn plaats is. Het huidige BW De wetgever heeft wat betreft de nummering van de wetsartikelen in het BW gekozen voor een nummering die per boek telkens opnieuw begint

Tekst & Commentaar: Burgerlijk Wetboek door Hans

Art. 7:247 BW - BW Boek 7 - Artikel 247 Burgerlijk Wetboek ..

Dwaling = vernietigbaarheid (artikel 6:228 Burgerlijk Wetboek) Onder bijzondere omstandigheden kan degene die een onjuiste voorstelling van zaken heeft (oftewel dwaalde) hier een beroep op doen en de overeenkomst vernietigen, indien diegene de overeenkomst in geval van een juiste voorstelling van zaken niet de overeenkomst zou hebben gesloten Opmerkingen met betrekking tot de regeling. De naam Burgerlijk Wetboek is vastgesteld bij de Landsverordening van de 15de maart 2001 houdende aanpassing van het bestaande Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen en een aantal andere landsverordeningen in verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (P.B. 2001, no. 24) gedaan overeenkomstig artikel 1255, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. Art. 230. De echtgenoten kunnen ook door onderlinge toestemming uit de echt scheiden volgens de voorwaarden die vastgesteld zijn in deel IV, boek IV, hoofdstuk XI, afdeling 2, van het Gerechtelijk Wetboek BURGERLIJKE WETBOEK. - BOEK I : Personen TITEL VI. Echtscheiding Hoofdstuk IV. Gevolgen van echtscheiding Art. 301. § 1. Onverminderd artikel 1257 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de echtgenoten op elk ogenblik overeenkomen omtrent de eventuele uitkering tot levensonderhoud, het bedrag ervan en d ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van beide partijen of, indien de partijen geen woonplaats hebben in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de partij die de verklaring aflegt. De ambtenaar van de burgerlijke stand beteken

Invoering nieuw Burgerlijk Wetboek en invoeging boek 8 'Bewijs' in dat Wetboek Op donderdag 4 april 2019 heeft de plenaire vergadering het wetsontwerp aangenomen dat een nieuw Burgerlijk Wetboek invoert. Het nieuwe Burgerlijk Wetboek zal bestaan uit de volgende negen boekdelen Artikel 262 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is niet van toepassing. De termijn voor hoger beroep begint voor niet-verschenen belanghebbenden te lopen vanaf de betekening van de uitspraak aan hen bij name, voor zover zij ingeschreven waren, of bij openbaar exploit, zo zij niet ingeschreven waren

Wetboek-online.nl Burgerlijk Wetboek Boek 7 Artikel 247

Wetteksten Burgerlijk Wetboek / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2020-2021 bevat een overzicht van alle wetteksten uit de gelijknamige Wetboeken. De bundel bevat niet enkel de wetteksten, maar staat ook stil bij aanverwante wet- en regelgeving Foutbegrip artikel 1382-1383 BW. De regels betreffende de foutaansprakelijkheid worden weergegeven in de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze artikelen dient degene die door zijn fout of nalatigheid aan een ander schade veroorzaakt Contac (Tekst geldend op: 02-12-2012) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Eerste Boek. De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad. Eerste titel. Algemene bepalingen. Eerste afdeling. Rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Artikel 1. Onverminderd het omtrent rechtsmacht in verdragen en EG-verordeningen bepaalde en onverminder Burgerlijk wetboek In het Burgerlijk Wetboek staan onder meer regels voor werkgevers en werknemers. Iemand die bijvoorbeeld in deeltijd werkt, heeft dezelfde rechten als iemand die fulltime werkt. Daarom mag een werkgever een parttimer geen lager uurloon geven dan iemand die hetzelfde werk fulltime doet Het recht van natrekking is een recht, waardoor de vruchten van roerende goederen en de gebouwen en beplantingen op onroerende goederen vermoed worden aan dezelfde eigenaar toe te behoren. Dit betekent dat de eigendom van de kleinere zaak teniet gaat. Natrekking moet worden onderscheiden van vermenging en zaaksvorming

Art. 2:247 BW BW2 Artikel 247 Burgerlijk Wetboek Onlin

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten (Stb. 1989, 616, en Stb. 1991, 600). Inwerkingtreding: 1 januari 1992 (Stb. 1990, 90). Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees) Artikel 243 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van overeenkomstige toepassing. 3. Indien een bestuursorgaan in de kosten wordt veroordeeld, wijst de rechtbank de rechtspersoon aan die de kosten moet vergoeden. Dit is art. 8:75 van de Algemene Wet Bestuursrecht

Enig artikel. De wet van 23 december 2015 tot wijziging van artikel 417, vierde lid, en van het artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten treedt in werking met ingang van 1 juli 2016 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Artikel 504a (Tekst geldend op: 12-08-2012) Artikel 504a Het beslag kan slechts worden gelegd voor een vordering waarvan het geldelijk beloop bepaalbaar is. Zolang de vordering niet is vereffend, kan niet tot executoriale verkoop worden overgegaan. 1. 2 Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Plas, Leonia Mevr. Plas, Leonia, geboren te Dilbeek op 17 juni 1902, laatst wonende te Oostende, Kaïrostraat 82, is overleden te Oostende op 7 maart 1996, zonder gekende erfopvolgers na te laten Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Artikel 508 (Tekst geldend op: 26-08-2012) Artikel 508 Rusten op de in beslag genomen zaak een of meer hypotheken, dan zal de beslaglegger het door hem gelegde beslag uiterlijk binnen vier dagen na de inschrijving in de betreffende openbare registers aan de hypotheekhouders doe Das Burgerlijk Wetboek (Abkürzung BW) ist das Zivilgesetzbuch der Niederlande.Es wurde 1838 verabschiedet und war bis auf das Familienrecht größtenteils eine Übersetzung des Code civil, unterschied sich jedoch im systematischen Aufbau. 1947 wurde durch Dekret der Königin Eduard Meijers damit beauftragt, ein neues Zivilgesetzbuch zu entwerfen

Artikel 2:247 BW - Schriftelijkheidsvereiste - Wetboek

'Wetboek online nl Burgerlijk Wetboek Boek 3 Artikel 307 June 21st, 2018 - Burgerlijk Wetboek Boek 3 Artikel 307 1 Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of een doen verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de 4 / 11 Artikel 1638 Burgerlijk Wetboek (1891) pas cher : retrouvez tous les produits disponibles à l'achat dans notre catégorie livre langue etranger

Burgerlijk Wetboek [e-Book] - (ISBN: 9789013128796) | De

Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 7 art

Geldend van 01-11-2015 t/m heden. Toon relaties in LiDO Besluit ex artikel 396 en 397 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; Maak een permanente link Besluit ex artikel 396 en 397 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; Toon wetstechnische informatie Besluit ex artikel 396 en 397 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; Vergelijk met een eerdere versie Besluit ex artikel 396 en 397 van boek 2 van. Artikel 262 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is niet van toepassing. De termijn voor hoger beroep begint voor niet-verschenen belanghebbenden te lopen vanaf de betekening van de uitspraak aan hen bij name, voor zover zij ingeschreven waren, of bij openbaar exploit, zo zij niet ingeschreven waren

bolCode Napoléon - WikipediabolC
 • Loopband Marktplaats.
 • Wilhelm: The Great.
 • Guess portemonnee Cathleen.
 • Zelfgemaakte kipsalade.
 • Couperose.
 • Duim omhoog Emoji.
 • Lange zaailingen.
 • Vervoeging antwoorden Duits.
 • VNZ Roeselare.
 • Gegrilde kiprollade opwarmen.
 • Schaatsbaan Hoogvliet.
 • Individuele hondentraining.
 • Photovoice project.
 • Walk off the Earth i don t care.
 • Drugstest kopen België.
 • Pico laser tattoo verwijderen.
 • Uniparts.
 • Verjaardag vieren in Londen.
 • WZ1 Tilburg University.
 • Daniel Ricciardo salary.
 • Janet Hodgson real story.
 • Toilet trein NMBS.
 • UNUM.
 • Stil, mijn ziel, wees stil sela.
 • Harry Potter Netflix België.
 • Ride or die betekenis.
 • Ruud Krol vrouw.
 • Only parka iris.
 • Gwilym Lee imdb.
 • Motorongeval vandaag.
 • Opvlamming colitis herkennen.
 • Miyata fiets.
 • Half om half gehakt Aldi.
 • Golf Wang Hat.
 • Superyacht vacatures.
 • Top 10 best Basketball countries.
 • Plantensteun rond.
 • Tozo Gemeente Bronckhorst.
 • Leeuw wapen.
 • Houten vloer verven zonder schuren.
 • Verschrikkelijke ikke 2 El Macho.